Meitä varten. Keskusta.

Nurmijärven Keskustan kuntavaaliohjelma 2017

KUNTA ON ASUKKAIDEN YHTEISÖ. Sote-uudistuksen myötä kunnan rooli muuttuu virastomaisesta palveluautomaatista asukkaiden yhteisöksi. Hallinnollisista karsinoista tulee päästä eroon ja siirtyä kohti palvelukokonaisuuksia ja ihmisen elämänkaariajattelua.

Keskusta haluaa olla rakentamassa tulevaisuuden Nurmijärveä ihmislähtöiseksi, eri elämäntilanteet ja -vaiheet paremmin tunnistavaksi. Nurmijärveläinen on kuntansa asukasomistaja: tekijä, ei tekemisen kohde. Tiukasta sääntelystä ja ylhäältäpäin ohjauksesta tulee siirtyä erilaiset ideat ja ratkaisumallit hyödyntävään mahdollisuuksien Nurmijärveen, jossa päätösvalta on lähellä ja kuntalaisten kuuleminen arkipäivää.

Meille on tärkeää, että nurmijärveläisillä on mahdollisuus rakentaa hyvä elämä itselleen ja läheisilleen omassa kotikunnassa. Nurmijärveä tulee kehittää tasapuolisesti huomioiden eri taajamat ja alueiden erityistarpeet. Elinvoimaiset ja rauhalliset kylät ovat Nurmijärven vahvuus ja osa kunnan imagoa. Pidämme tärkeänä, että tähän vetovoimatekijään panostetaan konkreettisesti parantamalla rakentamismahdollisuuksia kyliin ja niiden läheisyyteen.

KOTI ELÄMÄNTILANTEEN MUKAAN. Keskustalainen asuntopolitiikka lähtee ihmisten toiveista ja elämäntilanteista. Asukkaat tarvitsevat erilaisia asumismuotoja pientaloista kerrostaloihin, vuokra-asunnoista omistusasuntoihin ja kaikkia vaihtoehtoja niiden väliltä. Kuntalaisille tulee tarjota mahdollisuuksia myös väljään asumiseen. Kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen saatavuutta on lisättävä kunnan omalla sekä vuokra-asuntoyhtiöiden asuntotuotannon lisäämisellä sekä edistämällä yleishyödyllistä vuokra-asuntotuotantoa. Kaavoituksella on edistettävä koko kunnan kehitystä. Keskusta pitää tärkeänä edistää kunnan vetovastuulla olevaa yhteistä vesihuoltoa suurimpiin haja-asutusalueiden kyliin, mikäli tarpeet ja tahtotila ovat yhteneväiset kunnan määrittelemille reunaehdoille.

OIKEUS LAADUKKAASEEN KOULUTUKSEEN. Kattava, laadukas ja erilaiset oppilaat huomioiva esi- ja perusopetus varmistaa tasa-arvon ja suomalaisen yhteiskunnan kehityksen. Lähikoulut ovat Keskustalle tärkeitä. Pidämme tärkeänä, että päivähoitoryhmien ja koululuokkien ryhmäkoot pidetään kohtuullisina. Tärkeää on myös se, että jokaiselle lapselle ja nuorelle turvataan oppirauha sekä mahdollisuus keskittyä opiskeluun ilman koulukiusaamista. Lähi-, tuki- ja erityisopetusta sekä kerhotoimintaa tulee kehittää entisestään. Kaikilla lapsilla tulee olla mahdollisuus liikuntaharrastukseen.

PERHE ON YHTEISKUNNAN PERUSYKSIKKÖ. Keskusta haluaa, että neuvoloissa, päiväkodeissa ja kouluissa puututaan entistä varhaisemmin ongelmiin ja tuetaan muutoin vanhempia heidän kasvatustyössään. Perheille tulee luoda aidot mahdollisuudet valita lapsilleen sopivin hoitomuoto sekä sovittaa joustavasti yhteen perhe- ja työelämä. Kotona tapahtuvan hoidon, yksityisen hoidon ja perhepäivähoidon pitää olla todellisia vaihtoehtoja perheille. Kerhotoimintaa tulee kehittää täydentämään lasten kotihoitoa. Pidämme tärkeänä, että lapsiperheille taataan mahdollisuus saada tarvittaessa kunnallista kotiapua.

TURVALLINEN ELÄMÄ KAIKENIKÄISILLE. Elämä on ainutlaatuista ja arvokasta riippumatta ihmisen iästä tai terveydentilasta, ja ihmisen omia valintoja tulee kunnioittaa. Keskusta pitää tärkeänä, että sekä ikäihmisille että kaikille muillekin erityistukea tarvitseville nurmijärveläisille turvataan heidän terveytensä ja muun elämäntilanteensa edellyttämät hoito-, hoiva- ja asumispalvelut heidän omilla lähialueillaan. Palveluita tulee kehittää erilaisten ihmisten ääniä kuuleviksi, ihmisiä osallistaviksi, heidän itsenäisyyttään, omaa osaamistaan ja omassa kodissa asumista tukeviksi sekä yksinäisyyttä lieventäviksi. Omaishoitajien arkea on tuettava ja ikäihmisille on turvattava mahdollisuus asua omassa kodissa mahdollisimman pitkään. Palvelusetelit tulee ottaa käyttöön siivous- ja kotipalvelun järjestämisessä.

VAPAA-AIKA ON MAHDOLLISUUKSIA. Kulttuuri-, liikunta-, nuoriso- ja vapaa-ajan palvelut tukevat itsensä kehittämistä ja ovat siten oleellinen osa elämänmittaista sivistystä. Niillä on tärkeä rooli syrjäytymisen ehkäisyssä, terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä sekä kansalaisaktiivisuuden, yhteisöllisyyden, tasa-arvon ja suvaitsevaisuuden vahvistamisessa. Ikääntyneiden kuntalaisten osalta nämä palvelut edistävät aktiivisen elämän jatkumista työuran päätyttyä. Keskustalle on tärkeää, että kaikille ikäryhmille suunnattuja kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalveluja on tarjolla eri puolilla Nurmijärveä ja niiden hinnat pidetään kohtuullisena. Kirjastopalvelut tulee jatkossakin säilyttää maksuttomina.

YRITTÄJYYTTÄ TUETTAVA. Haluamme edistää yrittäjyyttä sekä toimivaa elinkeinopolitiikkaa. Nurmijärven kunnan on kaavoituksella, maankäytöllä ja toimitilojen tarjonnalla luotava edellytykset erikokoisille yrityksille ja yrittäjyydelle kunnan eri osissa. Kunnan hankintastrategia tulee uudistaa ja asettaa tavoitteeksi lähiruuan, -energian, -palveluiden ja puurakentamisen edistäminen kestävän kehityksen mukaisesti. Maankäyttö- ja rakennuslailla sekä ympäristösäädöksillä tulee edistää ja antaa toimintamahdollisuuksia maa- ja metsätalouden joustavalle kehittämiselle jarruttamisen ja rajoittamisen sijaan.

HIILIJALANJÄLKI MINIMIIN. Mielestämme hiilijalanjälkeä tulee minimoida lähiruuan, uusiutuvan energian, energian säästön ja ympäristöystävällisen liikkumisen sekä toimivien etätyömahdollisuuksien voimin. Kunnan tulee suosia energiantuotannossaan ja kulutuksessaan kotimaista uusiutuvaa ja biopohjaista energiaa. Kaavoituksessa on otettava huomioon myös uusiutuvan energian käyttömahdollisuudet. Kaatopaikoille päätyvän jätteen määrää tulee merkittävästi vähentää ehkäisemällä sen syntyä sekä tehostamalla uudelleenkäyttöä ja kierrätystä.

TURVALLINEN ARKI. Toimivan ja turvallisen liikenteen varmistamiseksi Keskusta pitää tärkeänä, että Nurmijärvellä parannetaan liikenneturvallisuutta, lisätään omaehtoista liikuntaa ja hillitään ilmastonmuutosta investoimalla kevyen liikenteen väylien rakentamiseen ja ylläpitoon sekä haja-asutusalueiden katuvalojen lisääminen erityisesti kouluteille.